Propozície


Všeobecné informácie:

Hlavný organizátor: osoh studio, s. r. o. v spolupráci s osoh, o.z.

Spoluorganizátor: Ak Baník Prievidza

Kontakt: info@prievidzabeha.sk, +421 907 041 488

Termín: doobeda 14. 4. 2024 (ne)

Miesto (osobná registrácia a vyzdvihnutie štartovných balíčkov): Bojnický Dvor, Zámok a okolie, 972 01 Bojnice, Slovenská republika

Trať: 2,5 km (jeden okruh) a 5 km (dva okruhy). Okruh so štartom v areáli Bojnického Dvora, následne cez Zoo Bojnice až k nákladnej bráne, potom dolu Rekreačnou ulicou a cez Sládkovičovú a Hurbanovo námestie až naspäť k zámku. Cieľ je v areáli Bojnického Dvora.

Trať detského behu: viaceré trate v priestore Zoo Bojnice

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel SAZ a týchto propozícií

Účastnícky limit: Hlavný organizátor určí na jednotlivé behy účastnícke limity, pričom je oprávnený ukončiť prihlasovanie ad hoc v závislosti od celkového vývoja počtu prihlásených a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia, najmä s ohľadom na priepustnosť trate, kapacitné a logistické možnosti podujatia a ubytovacie kapacity v regióne.

Hlavní funkcionári:

 • Riaditeľ podujatia: Mário Šmýkal
 • Výkonný riaditeľ: Ján Šmýkal
 • Registrácia, časomiera a výsledkový servis: Dušan Harangozó
 • Hlavný lekár podujatia: Červený kríž Prievidza


Benefičný beh:

Jedno euro z každej registrácie darujeme Zoo Bojnice


Časový harmonogram:

 • 7:00 - 9:10 - Prezentácia pretekárov
 • 9:00 - Štart pretekov na 2,5 a 5 km
 • 9:30 - Štart detských behov
 • 10:30 - Vyhodnotenie výsledkov


Registrácia:

Prihlasovanie online a osobne: Prihlásiť sa dá výhradne online prostredníctvom partnera vysledkovyservis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 11. 4. 2024 o 23:59 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde vám email s potvrdením. 
Odporúčame vytvoriť si prihlasovania účet na webovej stránke partnera. Umožní vám to robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo. Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: kartou alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. 
Neuhrádzajte štartovné poštovou poukážkou.

Možnosti platenia štartovného: Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: kartou alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok spam/rekama/nevyžiadaná pošta. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. 
Neuhrádzajte, prosíme, štartovné poštovou poukážkou.
 Pri platbe zo zahraničia odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. V prípade, že si účastník zvolí platbu prevodom, má 4 kalendárne dni na to, aby zrealizoval úhradu. Ak úhrada nedorazí, po 4 kalendárnych dňoch mu pošleme druhú výzvu na úhradu a ak neuhradí ani tú, pošleme mu oznámenie, že jeho prihláška bola zmazaná.

Štartovné na hlavný beh v závislosti od počtu prihlásených:

2,5 km:
 • 10 eur - prvých 25 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným
 • 15 eur - 26 až 100 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným
 • 17 eur - 101 až 200 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným
5 km:
 • 10 eur - prvých 25 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným
 • 15 eur - 26 až 100 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným
 • 17 eur - 101 až 200 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným

Štartovné na detský beh v závislosti od počtu prihlásených:

 • 6 eur - prvých 100 zaregistrovaných detí s riadne zaplateným štartovným
 • 8 eur - ďalších 50 zaregistrovaných detí s riadne zaplateným štartovným

Prezentácia: Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha v areáli Bojnického Dvora. Sú tam k dispozícii aj toalety. V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii tiež rýchla zdravotná a záchranná služba.


Štartovné balíčky:

Štartovné zahŕňa (dospelí):

 • Medáreň Apisek Divín, jednorazový med,
 • štartové číslo,
 • účastnícka medaila,
 • občerstvenie v cieli,
 • zdravotná služba,
 • toalety.
Štartovné zahŕňa (deti):
 • Promenáda Malinová, kúpeľné oblátky,
 • Tatramelky Starý Smokovec,
 • Medáreň Apisek Divín, jednorazový med,
 • štartové číslo,
 • účastnícka medaila,
 • zdravotná služba,
 • toalety.


Ceny pre víťazov:

Ceny pre dospelých:

 • Savon, prírodné mydlo,
 • Mydlá z Marianky prírodné mydlo,
 • Herba, sprchový gél,
 • Semienkové tyčinky od Noriky Nitra.
Ceny pre deti:

 • Herba, sprchový gél,
 • Semienkové tyčinky od Noriky Nitra.


Kategórie:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. Časy meriame prostredníctvom čipovej časomiery len kategóriám mužov a žien. Pri detských behoch sledujeme len prvých troch pretekárov a pretekárky v jednotlivých kategóriách bez merania časov.

Muži:

 • M39: Do 39 rokov (rok narodenia 1985 a viac)
 • M40+: Nad 40 rokov (rok narodenia 1975 – 1984)

Ženy:

 • Ž39: Do 39 rokov (rok narodenia 1985 a viac)
 • Ž40+: Nad 40 rokov (rok narodenia 1975 – 1984)

Deti:

 • A: do 5 rokov (rok narodenia 2019 a mladší)
 • B: 6 - 8 rokov (rok narodenia 2016-2018)
 • C: 9 - 10 rokov (rok narodenia 2014-2015)
 • D: 11 - 12 rokov (rok narodenia 2012-2013)
 • E: 13 - 15 rokov (rok narodenia 2009-2011)

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 15 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze. Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.


Trať:

Dospelí:

2,5 km (jeden okruh) a 5 km (dva okruhy) - Okruh so štartom na nádvorí Bojnického zámku, následne cez Zoo Bojnice až k nákladnej bráne, potom dolu Rekreačnou ulicou a cez Sládkovičovú a Hurbanovo námestie až naspäť k zámku. Cieľ je v areáli Bojnického Dvora.

Deti:

V priestore Zoo Bojnice.

 • Do 5 rokov (rok narodenia 2019 a mladší) - cca 100 m
 • Od 6 do 8 rokov (rok narodenia 2016-2018) - cca 200 m
 • Od 9 do 10 rokov (rok narodenia 2014-2015) - cca 400 m
 • Od 11 do 12 rokov (rok narodenia 2012-2013) - cca 600 m
 • Od 13 do 15 rokov (rok narodenia 2009-2011) - cca 800 m

 • Meranie časov, výsledky a štartové číslo:
  Meranie časov: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na webovej stránke vysledkovyservis.sk.

  Výsledky: Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke vysledkovyservis.sk a následne na webstránke zoobeh.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

  Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

  Poistenie:

  Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

  Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte, prosíme, predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.


  Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

  Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

  Ak si vytvoríte na webovej stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. Účet treba mať vytvorený pre zaregistrovaním sa a využiť ho pri registrácii.

  Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 eurá. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

  V prípade potreby kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na emailovej adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

  Protesty:

  Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
  Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.


  Vyššia moc:

  Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

  V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.