Zásady ochrany osobných údajov a prehlásenie o oboznámení sa s podmienkami podujatia

Čl. I. Úvodné ustanovenie

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov týchto webových stránok a/alebo účastníkov športových podujatí a/alebo záujemcov o informácie o takýchto podujatiach či iných skutočnostiach oznamovaných ich organizátorom (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva spoločnosť osoh studio, s. r. o., so sídlom Priama 20185/7, 971 01 Prievidza, IČO: 52472515, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, číslo vložky: 38593/R, kontaktné údaje: info@prievidzabeha.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Čl. II. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii v rámci športového podujatia Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom jej registrácie a zapojenia do športového podujatia (vrátane zaradenia Dotknutej osoby do konkrétnej súťažnej kategórie), ktoré je pri registrácii bližšie popísané, sú: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, klub, ktorého (ak) je Dotknutá osoba členom, krajina bydliska, poštová a emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je inominátna zmluva v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, uzavretá v dôsledku registrácie Dotknutej osoby, ktorej predmetom je najmä umožnenie účasti Dotknutej osoby na vyššie spomínanom športovom podujatí, pridelenie, vyhotovenie a odovzdanie štartovného čísla či zapožičanie elektronického čipu slúžiaceho na vyhodnotenie výsledkov podujatia a/alebo poskytnutie iných služieb, ktoré sú bližšie definované v popise podujatia, pričom zapojenie do podujatia a poskytnutie s tým spojených služieb Prevádzkovateľa by bez uzavretia vyššie uvedenej zmluvy nebolo možné.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka či zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 3 rokov, kedy Prevádzkovateľ môže osobné údaje Dotknutej osoby vyžadovať v rámci prípadnej obhajoby nárokov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje niektoré služby spojené s realizáciou športového podujatia, napr. registráciu na toto podujatie.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu (s výnimkou možného automatizovaného rozhodovania o výsledkoch športového podujatia s využitím pridelených štartovných čísel) ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Možnosť online registrácie na športové podujatie Prevádzkovateľa nie je primárne určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Čl. III. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania príspevkov športového zamerania, informácií o budúcich podujatiach, produktoch a službách, novinkách či akciách Prevádzkovateľa a/alebo jeho partnerov (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať zostavovanie databázy adresátov newslettera, správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre právu newsletterových kampaní alebo ktorý ma prístup k CRM systémom Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je primárne určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Čl. IV. Spracúvanie osobných údajov pri neanonymizovanom zverejnení výsledkov podujatia

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia výsledkov podujatia v zmysle čl. I týchto zásad v prípade v neanonymizovanej alebo v pseudo-anonymizovanej podobe, sú: meno a priezvisko, rok narodenia, pohlavie, klub, ktorého (ak) je Dotknutá osoba členom, krajina bydliska a dosiahnutý výsledok Dotknutej osoby na podujatí.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľom spracované, môžu byť zverejnené najmä na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a pod.), na ktorých má Prevádzkovateľ svoj profil, alebo v príspevkoch Prevádzkovateľa na svojich webových stránkach a/alebo na stránkach 3. osôb.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spočívajúci v propagácii podujatí Prevádzkovateľa, a zároveň zmluva podľa čl. II. týchto zásad, pri ktorej plnení dochádza tiež k vyhodnoteniu a zverejneniu výsledkov z podujatia.

Osobné údaje budú spracované minimálne po dobu 3 rokov, kedy Prevádzkovateľ môže osobné údaje Dotknutej osoby vyžadovať v rámci prípadnej obhajoby nárokov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, avšak v prípade žiadosti Dotknutej osoby môžu byť jej zverejnené údaje anonymizované aj skôr.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať spracúvanie a zverejňovanie výsledkov z podujatí.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

On-line zverejnenie výsledkov z podujatí nie je primárne určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Čl. V. Spracúvanie osobných údajov pri zadávaní otázok a podnetov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu skrz kontaktný formulár na týchto webových stránkach, sú: emailová adresa Dotknutej osoby a prípadné ďalšie údaje o Dotknutej osobe, ktorá v kontaktom formulári sama uvedie.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci prevádzky kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne pre účely zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ktorý sprostredkúva technické riešenie pre zadávanie komentárov alebo prevádzku online helpdesku.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre pridávanie komentárov a/alebo zadanie otázky či podnetu nie je primárne určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Čl. VI. Spracúvanie záznamov z podujatí Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vyhotovenia a zverejnenia fotografií a/alebo videozáznamov z jeho športových podujatí, je podobizeň Dotknutej osoby zachytená na týchto fotografiách a/alebo záznamoch.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľom spracované, môžu byť zverejnené najmä na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a pod.), na ktorých má Prevádzkovateľ svoj profil, alebo v príspevkoch Prevádzkovateľa na svojich webových stránkach a/alebo na stránkach 3. osôb.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spočívajúci v propagácii podujatí Prevádzkovateľa a v zvyšovaní povedomia verejnosti o takýchto podujatiach s cieľom navyšovania počtu budúcich účastníkov.

Osobné údaje budú spracované po dobu propagácie podujatí Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ktorý môže byť poverený vyhotovovaním záznamov z podujatí alebo ich zverejňovaním na profiloch či webových stránkach Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Čl. VII. Informácie o používaní cookies a ukladaní IP adresy

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré táto osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto webových stránok (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto webových stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy – v tom taktiež spočíva právny záujem Prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou.

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Súbory cookie si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto webových stránok nebude možné.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

Používanie IP adresy a iných nástrojov

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré:

Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní týchto webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania týchto webových stránok, pričom bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy.

Väčšina údajov, ktoré Prevádzkovateľ získava za pomoci vyššie uvedených nástrojov, sú úplne anonymné (napr. tzv. maskované IP adresy). Napriek tomu však Prevádzkovateľ pripomína, že Dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v čl. III. týchto zásad.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami podujatia, rozumiem im a zaväzujem sa ich dodržiavať. Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem si voči organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov podujatia. Za prípadnú škodu na zdraví, majetku a vecí zodpovedá účastník podujatia, ktorý túto škodu spôsobil. Som si vedomý toho, že som povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojim jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov podujatia.

Beriem na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok podujatia, bezpečnostných a organizačných pokynov, budem zo súťaže bez náhrady štartovného a iných výdavkov vylúčený.