Propozície

MSR MUŽOV, ŽIEN, JUNIOROV A JUNIORIEK, VETERÁNOV A VETERÁNOK V CESTNOM BEHU NA 10 KM - JEDNOTLIVCOV A DRUŽSTIEV V RÁMCI BROSE NIGHT RUN PRIEVIDZA (11. kolo BP SAZ)

Mapa trate (klik)
Príchod na podujatie (klik)


Pokyny a základné informácie

Termín a miesto: 24. 9. 2022 Prievidza (Brose na Ulici Max Brose 20, 971 01 Prievidza, Slovenská republika)

Usporiadateľ: Technicky zaisťuje z poverenia SAZ osoh studio, s. r. o., Priama 20185/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, spoluorganizátor: osoh, o.z.

Hlavní funkcionári:

 • Riaditeľ pretekov: Mário Šmýkal, +421 907 041 488, nightrunprievidza@gmail.com
 • Športovo-technický delegát: Vladimír Prokša, +421 904 835 798, dino222a@gmail.com
 • Vedúci rozhodca: Vladimír Prokša
 • Časomieru zaisťuje: SunBell s.r.o. – vysledkovyservis.sk

Časový harmonogram: M-SR sa konajú samostatne a pred štartom Brose Night Run Prievidza.

 • 17:30 - Štart M-SR mužov, žien, juniorov a junioriek v behu na 10 km
 • 18:30 - Štart večerného behu Brose Night Run Prievidza.
 • 20:15 - Vyhlasovanie výsledkov
Dôležité upozornenie: Po štarte M-SR o 17:30 sa uzatvorí trať, a teda aj spoločný vjazd a výjazd do priestoru štartu a cieľa. Trať sa otvorí do dobehnutí posledného pretekára večerného behu do cieľa, najneskôr o 20:00.

Kategórie a vek

Kategórie:

 • Muži 1988-2002 (v deň podujatia do 35 rokov)
 • Ženy 1988-2002 (v deň podujatia do 35 rokov)
 • Juniori 2003-2006
 • Juniorky 2003-2006
 • Veteráni 1923-1987
 • Veteránky 1923-1987

Jednotlivci a družstvá:

 • M-SR mužov, žien, juniorov a junioriek, veteránov a veteránok - jednotlivcov.
 • M-SR mužov, žien, juniorov a junioriek družstiev.

Mladší ako 18 rokov:

 • Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.
 • Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Dvojité prihlasovanie

Prihlášky: Prihlasovanie na majstrovstvá Slovenska prebieha v dvoch krokoch:

 1. registráciou online do 22. 9. 2022 do 23:59 hod. prostredníctvom vysledkovyservis.sk (Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením.)
 2. zároveň je nutné prihlásiť sa aj online na webovom portáli SAZ-u prostredníctvom tejto stránky http://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška pretekárov musí byť vykonaná do 22. 9. 2022 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihlasovanie družstiev:

 • Prihlasovanie družstiev prebieha online na webovom portáli SAZ-u prostredníctvom stránky http://statistika.atletika.sk/kalendar.
 • K súťaži družstiev sa treba prihlásiť už pri prihlasovaní jednotlivých členov výberom možnosti družstvo (A, B, C).
 • Prihláška družstiev musí byť vykonaná do 22. 9. 2022 do 12:00 hod.

Štartovné

Štartovné:

 • 12 eur - pre účastníkov M-SR bez ohľadu na termín registrácie

Možnosti platenia štartovného: Pri registrácii prostredníctvom portálu vysledkovyservis.sk (tento odkaz) zaškrtnite možnosť "Som člen Slovenského atletického zväzu a mám záujem zúčastniť sa Majstrovstiev Slovenska v behu na 10 kilometrov".

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM alebo Nevyžiadaná pošta). Neuhrádzajte, prosíme, štartovné poštovou poukážkou.

Štartové zahŕňa:

 • štartové číslo,
 • merací čip,
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati,
 • jedlo v cieli,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške.

Meracie zariadenia: Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

 • Záťažové bloky pri behoch v dráhach: NIE
 • Cieľová kamera s elektročasomerom: ÁNO
 • Vetromer pri behoch: NIE
 • Vetromer na diaľke/trojskoku: NIE
 • Optické meranie diaľky/ trojskoku: NIE
 • Optické meranie pri vrhu guľou: NIE
 • Optické meranie pri dlhých hodoch: NIE

Štartové čísla: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Výsledky a odmeny

Meranie časov: Elektronickú časomieru zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o. – vysledkovyservis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke vysledkovyservis.sk.

Výsledky: Výsledky budú zvlášť za M-SR a zvlášť za Brose Night Run Prievidza. Účastníci majstrovstiev preto nebudú figurovať vo výsledkovej listine večerného 

Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke vysledkovyservis.sk a následne na webstránke nightrunprievidza.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Oficiálne výsledky budú zverejnené aj na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Tituly a odmeny: Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2022“. Pretekári na 1. až 3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž začali najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Finančné odmeny:

 • 100, 70 a 50 eur pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v absolútnom poradí.
 • 30, 20 a 10 eur pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v kategóriách jednotlivcov.
 • 500 eur za vytvorenie traťového rekordu.

Odmeny pre každého:

 • Účastnícka medaila pre každého bežca a bežkyňu v cieli.
 • Jedlo po dobehnutí do cieľa v cene registrácie.

Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční približne o 20:15 hod.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trati, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Technická ustanovenia:

Štart a cieľ: Brose na Ulici Max Brose 20, Prievidza

Trať večerného behu: 10 km, prevýšenie 8 m – mestský okruh s pevným asfaltovým povrchom

Časový limit: 60 min pre M-SR (do 18:30 hod.)

Obuv: Pretekárska obuv musí spĺňať kritériá pravidiel WA (technické pravidlá – pravidlo 5 a 5.5 – max. hrúbka podrážky 40 mm); Pretekár je povinný na požiadanie príslušného rozhodcu predložiť obuv na kontrolu.

Zoznam povolenej bežeckej a atletickej obuvi nájdete na tomto odkaze: https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/03/Zoznam-povolenej-obuvi-podla-WA-od-5.-3.-2021.pdf

Záverečná ustanovenia:

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií.

Súťaž družstiev: Družstvo tvoria najmenej traja a najviac piati pretekári. Hodnotené budú iba družstvá, ktorých aspoň traja členovia dobehnú resp. dôjdu do cieľa. O umiestnení družstva rozhodne súčet dosiahnutých časov troch najlepších pretekárov družstva.

Hosťovanie: upravuje hosťovací poriadok SAZ

Ďalšie informácie

Toalety a úschovňa: Toalety a úschovňa sa budú nachádzať v priestoroch štartu a cieľa. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na nightrunprievidza.sk.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte, prosíme, predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 eurá. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške, ako napríklad oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Špeciálne odporúčanie: Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, odporúčame použiť čelovku. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Vyššia moc: Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.