Propozície

1. ROČNÍK 5K PRIEVIDZA RUNWAY RUN


Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: osoh studio, s. r. o., Priama 20185/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Kontakt: info@prievidzabeha.sk, +421 907 041 488
Spoluorganizátor: osoh, o.z., J. Palárika 918/13, 971 01 Prievidza
Termín: 10. 12. 2023
Miesto: Letisková 8, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Časový harmonogram:
7:00 - 9:30 - Prezentácia pretekárov
10:00 - Štart pretekov (presný rozpis oznámime čoskoro)
11:30 - Vyhodnotenie výsledkov
Štart a cieľ: koniec pristávacej dráhy na letisku v Prievidzi
Trať: 5 km (certifikovaná od SAZ), vedie po pristávacej dráhe letiska, cez mesto s pevným asfaltovým povrchom a späť
Trať detského behu: viaceré trate v priestore letiska (oznámime čoskoro)
Časový limit: 40 min
Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií       
Riaditeľ pretekov: Mário Šmýkal
Účastnícky limit: 800
Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil a neuhradil štartovné, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Prihlasovanie

online a osobne

Výhradne online prostredníctvom partnera vysledkovyservis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 7. 12. 2023 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Štartovné

v závislosti od dátumu

 • 15 eur - prvých 100 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným
 • 17 eur - 101 až 300 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným
 • 19 eur - 301 až 600 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným
 • 21 eur - 601 až 800 zaregistrovaných pretekárov s riadne zaplateným štartovným

Štartovné na detský beh v závislosti od počtu prihlásených

 • 6 eur - prvých 100 zaregistrovaných detí s riadne zaplateným štartovným
 • 8 eur - ďalších 50 zaregistrovaných detí s riadne zaplateným štartovným
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Kapacita je 150 detí.

Možnosti platenia štartovného

Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. 
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
 Pri platbe zo zahraničia odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou.
V prípade, že si účastník zvolí platbu prevodom, má 4 kalendárne dni na to, aby zrealizoval úhradu. Ak úhrada nedorazí, po 4 kalendárnych dňoch mu pošleme druhú výzvu na úhradu a ak ani neuhradí, pošleme mu oznámenie, že jeho prihláška bola zmazaná. 

Kategórie

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. Časy meriame prostredníctvom čípovej časomiery len kategóriám mužov a žien. Pri detských behoch sledujeme len prvých troch pretekárov a pretekárky v jednotlivých kategóriách bez merania časov.
Muži:

 • M39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1984 a viac)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1974 – 1983)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1964 – 1973)
 • M60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1963 a skôr)
Ženy:
 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1984 a viac)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1974 – 1983)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1964 – 1973)
 • Ž60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1963 a skôr)
Deti:
 • A: do 5 rokov (rok narodenia 2018 a mladší) - 200 m
 • B: 6 - 8 rokov (rok narodenia 2015 - 2017) - 400 m
 • C: 9 - 10 rokov (rok narodenia 2013 - 2014) - 600 m
 • D: 11 - 13 rokov (rok narodenia 2010 - 2012) - 900 m
 • E: 14 - 15 rokov (rok narodenia 2008 - 2009) - 1200 m
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.
Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Prezentácia

Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha v reštaurácii AeroRest v priestoroch prievidzského letiska:
 • 10. 12. 2023 od 7:00 do 9:30
Šatne, toalety a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa bude v zázemí podujatia.
Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Štartové zahŕňa

 • štartové číslo,
 • účastnícka medaila,
 • občerstvenie v cieli,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške,
 • šatne, toalety a úschovňa

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte, prosíme, predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Meranie časov

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Výsledky

Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke vysledkovyservis.sk a následne na webstránke 5kprievidza.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)


Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.


Špeciálne odporúčanie

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, odporúčame použiť čelovku. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Vyššia moc

Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.