Zrušené

Propozície

1. ROČNÍK BEŽECKÉHO PODUJATIA SLOVAKIA RING RUN


Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: osoh studio, s. r. o., Priama 20185/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Kontakt: info@prievidzabeha.sk, +421 907 041 488
Spoluorganizátor: osoh, o.z.
Termín: 22. 7. 2022 o 20:00 (piatok)
Miesto: Slovakia Ring, Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň, Slovenská republika
Časový harmonogram:
17:00-19:45 - Prezentácia pretekárov
20:00 - Štart pretekov na 12 km
20:15 - Štart pretekov na 6 km
21:30 - Vyhodnotenie výsledkov (môže sa zmeniť podľa vývoja na trati)
Trať (pozrieť tu): 6 km (jeden okruh) a 12 km (dva okruhy) – Okruh má dĺžku 5 922 m, prevýšenie 6 metrov a šírku 12 m. Jeho povrch tvorí prvotriedna asfaltová vrstva pokrytá špeciálnym, na mieru vytvoreným pásom živicovej zmesi.
Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií
Riaditeľ pretekov: Mário Šmýkal
Účastnícky limit: 1 000
Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 950 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 1 000 bežcov, 50 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.
Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil a neuhradil štartovné, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Prihlasovanie

online a osobne

Výhradne online prostredníctvom partnera vysledkovyservis.sk. Prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok 20. 7. 2022 o 23:59 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.
Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením.
Výška štartovného závisí od dátumu registrácie. V prípade detského behu od počtu prihlásených detí.

Štartovné

v závislosti od dátumu

 • 10 eur - znížená cena
 • 15 eur - do 22. 6. 2022
 • 19 eur - do 20. 7. 2022
 • 25 eur - na mieste
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Možnosti platenia štartovného

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM alebo Nevyžiadaná pošta). Neuhrádzajte, prosíme, štartovné poštovou poukážkou.

Kategórie


Muži:
 • M39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1983 a viac)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1963 – 1972)
 • M60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1962 a skôr)
Ženy:
 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1983 a viac)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1963 – 1972)
 • Ž60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1962 a skôr)
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.
Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Odmeny pre hlavné kategórie

Oznámime neskôr.

Prezentácia

Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha v areáli Slovakia Ringu.
 • 22. 7. 2022 od17:00 do 19:45
Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Štartové zahŕňa

 • štartové číslo,
 • účastnícka medaila,
 • občerstvenie na trati a v cieli,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške.

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte, prosíme, predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Meranie časov

Elektronickú časomieru zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o. – vysledkovyservis.sk.

Výsledky

Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke vysledkovyservis.sk a následne na webstránke prievidzabeha.sk a slovakiaringrun.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 eurá. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške, ako napríklad oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Vyššia moc

Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Nutné zmeny

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií alebo zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.