Propozície

3. ROČNÍK BEŽECKÉHO PODUJATIA BEH DO OBLAKOV


Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: osoh studio, s. r. o., Priama 20185/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Kontakt: nightrunprievidza@gmail.com, +421 907 041 488
Spoluorganizátor: osoh, o.z.
Termín: 8. 10. 2022 od 11:00 (sobota)
Miesto: Kúpeľná 404/2, 972 01 Kúpele Bojnice, Slovenská republika
Časový harmonogram:
8:00-10:45 - Prezentácia pretekárov
11:00 - Hlavný beh 10 km
11:15 - Hobby beh 5 km
11:20 - Nordic Walking 5 km
13:00 - Vyhodnotenie výsledkov
Trať (pozrieť tu): Trate vedú cez areál Kúpeľov Bojnice. Hlavný beh (10 km) má prevýšenie 250 m. Hobby beh a Nordic Walking (5 km) majú prevýšenie 55 m. Vo všetkých prípadoch sa trate začínajú stúpaním do kopca, po ktorom nasleduje postupný návrat ku Kúpeľným Mlynom – teda štartu. Hlavný beh vystúpa až na vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch.
Časový limit: 1,5 hodiny
Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií
Hlavný organizátor: Mário Šmýkal
Riaditeľ pretekov: Anna Žiaková
Účastnícky limit: 300
Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 280 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 300 bežcov, 20 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.
Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil a neuhradil štartovné, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Prihlasovanie

online a osobne

Výhradne online prostredníctvom partnera sportsofttiming.sk. Prihlasovanie bude ukončené v piatok 7. 10. 2022 o 10:00 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.
Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením.
Výška štartovného závisí od dátumu registrácie.

Štartovné

v závislosti od dátumu

 • 13 eur - do 30. 5. 2022
 • 15 eur - do 31. 8. 2022
 • 18 eur - od 1. 9. 2022
 • 21 eur - na mieste (8. 10. 2022)
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Možnosti platenia štartovného

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM alebo Nevyžiadaná pošta). Neuhrádzajte, prosíme, štartovné poštovou poukážkou. 

Kategórie

Muži (Hlavný beh 10 km a Hobby beh 5 km):
 • M39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1983 a viac)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1963 – 1972)
 • M60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1962 a skôr)
Ženy (Hlavný beh 10 km a Hobby beh 5 km):
 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1983 a viac)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1963 – 1972)
 • Ž60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1962 a skôr)
Nordic walking:
 • Muži
 • Ženy
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.
Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Odmeny pre hlavné kategórie

 • Poháre, medaile a vecné ceny.
 • Pre všetkých pretekárov bude pripravený tombola s hlavnou cenou autom na víkend.
Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční približne o 13:00 hod.

Prezentácia

Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha pri kúpeľnom mlyne na adrese Kúpeľná 404/2, 972 01 Kúpele Bojnice, Slovenská republika.
 • 8. 10. 2022 od 8:00 do 10:45
Šatne a toalety: Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na behdooblakov.sk.
Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trati, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Štartové zahŕňa

 • štartové číslo,
 • merací čip,
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati a v cieli,
 • guláš v cieli,
 • nákrčník alebo buffku,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške.

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
V prípade záujmu doplňte v online prihlasovacom formulári údaje o vašom aktuálnom zdravotnom stave alebo probléme, chorobe, alergii, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Meranie časov

Elektronickú časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK – ČASOMIERA s.r.o. – sportsofttiming.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke sportsofttiming.sk.

Výsledky

Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke sportsofttiming.sk a následne na webstránke prievidzabeha.sk a behdooblakov. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Zmeny v prihláške a presun štartovného čísla na inú osobu

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu bezplatne. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške, ako napríklad oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, pošlite o tom e-mail na adresu info@vos-tpk.sk. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Špeciálne odporúčanie

Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Vyššia moc

Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.